Elektrická požární signalizace EPS

ico_eps

Úspěšný boj proti požáru probíhá ve čtyřech hlavních fázích:

  • přesné rozpoznání příznaků požáru již v jeho zárodku
  • spolehlivé rozlišení zda se jedná o skutečný požár, či jen o planý podnět
  • přehledná signalizace přítomným osobám a zasahujícímu personálu
  • účinná organizace efektivního zásahu.

Všechny čtyři tyto fáze by měly proběhnout během prvních cca 4-5 ti minut od vzniku požáru, jinak již bývá pozdě na odvrácení nenahraditelných škod. Systémy EPS nabízejí soubor řešení, která pomáhají tento závod s časem vyhrát!

Technika rozpoznání požáru

Rozpoznání požáru je u moderních hlásičů EPS provedeno vysoce přesnými detekčními metodami, které jsou založeny na principu analogové detekce fyzikálních projevů hoření.

Senzor v hlásiči nepřetržitě monitoruje prostředí a snímá okamžité hodnoty jednotlivých veličin, jako jsou množství kouřových částic v ovzduší, nebo teplota prostředí. Ty převádí na elektrický signál. Tento spojitý (analogový) signál je následně upraven do digitální podoby na sérii binárních čísel a dále vyhodnocován mikroprocesorem.

Kromě standardní poplachové úrovně, se kterou pracují prahové hlásiče, lze proto u analogového hlásiče vyhodnocovat více stavů, představujících různé události. Tak lze například získat výstrahu o nestandardních podmínkách prostředí již ve chvíli, kdy ještě nejsou jisté příznaky opravdového požáru. V kombinaci s časovým průběhem, tzn. jakou rychlostí dochází k dosažení příslušné úrovně, lze zároveň eliminovat nevýznamné události. Pokud například dochází k nárůstu teploty během dne vlivem vytápění, rozezná hlásič tento stav od prudkého oteplení při vznikajícím požáru. To je také důvod, proč lze tento typ hlásičů nastavit na daleko vyšší citlivost bez rizika planých poplachů.

Aby byla spolehlivost detekce zaručena po celou dobu provozu, je nutno ošetřit některé nežádoucí provozní vlivy. Nejvážnějším vlivem, který detekci ovlivňuje, je usazování prachu v měřící komoře. Většina opticko-kouřových hlásičů obecně pracuje na principu rozptýlení a odrazu vysílaného světelného paprsku od částic kouře na přijímací senzor. Prach, usazený na stěně měřící komory, působí jako parazitní odrazná plocha, což může být příčinou planých hlášení.

Soustava labyrintů uvnitř optické měřící komory u hlásičů systému  EPS zamezuje odrazům od částic usazených na vnitřním povrchu měřící komory tím, že vysílaný paprsek po průchodu komorou, případně světlo dopadající do komory zvenčí, beze zbytku utlumí. Navíc je přijímací i vysílací část dostatečně zapouzdřena a spolu s kónickým tvarem komory zajišťuje hlásičům EPS velmi vysokou odolnost proti zaprášení.

Samotná ústředna systému EPS je inteligentní vstupně-výstupní jednotkou, která po přijetí informace z hlásiče organizuje výstupní zařízení. Jednotlivé vstupní a výstupní prvky systému lze téměř libovolně softwarově sdružovat do skupin se stejnými vlastnostmi.

Aktivace různých skupin hlásičů mohou být provázány s aktivacemi různých skupin výstupů. Navíc je možno tyto vazby podmínit akcí obsluhy, jako je potvrzení hlášení, zpětné nastavení systému apod., dále délkou času do potvrzení, časem na průzkum lokality hlášení, nastaveným režimem DEN/NOC atd.

Velmi důležitou podmínkou rychlého zásahu je signalizace poplachu. Každý hlásič v adresném systému EPS disponuje vlastní jedinečnou, softwarově přidělenou adresou. Kromě LCD displeje a možnosti vytvoření světelných informačních tabulí s plány objektu Je zde s přihlédnutím k dalším budoucím požadavkům na integraci do vyšších celků umožněno napojení systémů do řídícího a monitorovacího software, nebo přímý přenos informace o poplachu na dipečink hasičského záchranného sboru v dané lokalitě.

Během okamžiku je pak obsluha vyrozuměna o přesném místě požáru, včetně podrobného půdorysného zobrazení. Informace může být libovolně doplněna např. vyobrazením hasební techniky, čísly přístupových klíčů, telefonními čísly kanceláří, po doplnění zvukovou kartou a reproduktorem také o nezaměnitelné hlášení o požáru apod.