Datové sítě a strukturovaná kabeláž

ico_datove_site

Strukturovaná kabeláž

Strukturovanou kabeláž můžeme definovat jako jednotný kabelážní systém pro budovy, který podporuje všechny typy komunikačních služeb, jako je telefon, video, zabezpečovací systémy, počítačové sítě aj. V dnešní době bouřlivého rozvoje telekomunikační techniky tvoří strukturovaná kabeláž základ pro přenos informací v budovách i mimo ně. Veškeré strukturované kabeláže instalované naší firmou dosahují parametrů minimálně Cat5E, tzn. umožňují přenos dat v pásmu min. 100 MHz na metalickém vedení, častěji je však v poslední době realizována kabeláž v kategorii Cat 6 jak ve stíněném tak nestíněném provedení.

Páteřní rozvody, ale i rozvody ke koncovému uživateli realizujeme, je-li to účelné prostřednictvím optických tras, kde není omezení délky připojení a odpadají také případné problémy vzniklé rušením v elektrických sítích.

Strukturovaná kabeláž sestává z následujících částí:

Horizontální kabeláž

je část kabelážního systému od přípojného místa do horizontálního rozvaděče. Kabeláž musí být vedena tak, aby ani nejdelší kabel nepřesáhl délku 90m. Rozsáhlejší areály jsou tedy pokryty několika rozvaděči horizontální kabeláže. Tyto rozvaděče jsou spojeny navzájem páteřním vedením, jímž jsou také připojeny k hlavnímu rozvaděči budovy.

Rozvaděč horizontální kabeláže

je část kabelážního systému, sloužící ke koncentraci kabelů od jednotlivých přípojných míst. V rozvaděčích horizontální kabeláže se provádí připojování počítačů na pracovních místech do aktivních prvků počítačové sítě, event. telefonních přístrojů na propojovací panely telefonních linek od ústředny. Pro poskytování služeb centrálních zařízení (servery, telefonní ústředny …) jsou jednotlivé rozvaděče horizontální kabeláže spojeny páteřním vedením do hlavního rozvaděče budovy. Pro páteřní vedení počítačové sítě se obvykle využívá kabelů s optickými vlákny, pro páteřní vedení telefonní sítě se obvykle využívá mnohopárových metalických kabelů.

Hlavní rozvaděč budovy

je rozvaděč, ve kterém se sbíhají kabely páteřního vedení od jednotlivých rozvaděčů horizontální kabeláže. Na hlavní rozvaděč jsou přímo napojena centrální zařízení pro celou budovu, tzn. telefonní ústředna, hlavní farma serverů, prvky pro propojení sítí na externí pracoviště apod. V areálu tvořícím několik budov jsou jednotlivé hlavní rozvaděče budovy spojeny páteřním vedením s definovanou úrovní redundance. Venkovní páteřní vedení se budují výhradně z kabelů s optickými vlákny.

Páteřní vedení

je vedení, které zprostředkovává propojení jednotlivých rozvaděčů mezi sebou. Vzhledem ke svému charakteru je budováno jako vysokorychlostní, tzn. že musí poskytovat prostředí pro rychlý přenos velkého množství dat koncentrovaného od jednotlivých stanic sítě horizontálními rozvaděči. Ideálním mediem pro takový přenos je optické vlákno.

Optické kabeláže

sestávají z několika specifických úseků, používajících různé prvky s různými technologiemi. Vlastní spojení je realizováno kabely s optickými vlákny ukončenými na jedné straně v rozvaděčích, na druhé straně v zásuvkách s optickými konektory.

Svářečka optických vláken.

Svářečky optických vláken slouží k pevnému nerozebíratelnému spojení dvou vláken. Za pomoci elektrod svářečka nataví konce vláken a vytvoří tak zcela homogenní spoj. Výhodou jsou absolutně nejlepší vlastnosti takto vytvořeného spoje – vložný útlum sváru se pohybuje v řádech několika setin dB.
Svářečkou lze buďto přímo spojovat optické kabely/trasy tzv. vlákno na vlákno, nebo na optickou trasu navařujeme předhotovené konektory s kusem vlákna -optické pigtaily.